maandag 27 juni 2016

Analyse Prescan Taal

In totaal maakten 1501 leerlingen van verschillende opleidingen zowel de Prescan Taal als - binnen een redelijke termijn - een van de testen van Suite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F. Verreweg de meeste afnames (vele tienduizenden) van de 1F-, 2F-, 3F- en 4F-testen worden niet voorafgegaan door de Prescan Taal. De Prescan Taal wordt gebruikt om snel in te schatten op welk niveau de echte taaltest afgenomen moet worden. Daarmee voorkomt men dat leerlingen lang bezig zijn met een toets die veel te gemakkelijk of veel te moeilijk voor hen is. Freek Weeda van Delta-Plus Training & Consultancy analyseerde de resultaten.

Tijden en aanbevelingen Prescan
De tijd die leerlingen nodig hadden voor de Prescan was gemiddeld vijf minuten, met een standaarddeviatie van 2,5 minuten. De aanbevelingen waren als volgt:

  • geen 1F: 105
  • 1F: 750
  • 2F: 494
  • 3F: 145
  • 4F: 7

Opvallendheden
De Prescan Taal voorspelt de resultaten van de 1F, 2F en 3F testen redelijk: bij advies lager dan 1F haalt 9% van de leerlingen met dat advies tenminste het 1F niveau; bij advies 1F haalt 39% inderdaad de 1F-drempel als deze test gemaakt wordt, terwijl slechts 15% onder de 55% scoort; bij advies 2F haalt 49% inderdaad de 2F-drempel bij het maken van de 2F-test, terwijl slechts 10% onder de 55% scoort. Bij advies 3F haalt 40% inderdaad de 3F-drempel bij het maken van de 3F-test, terwijl slechts 6% onder de 55% scoort.

Verder valt op dat de spreiding groot is. Er zijn adviezen voor het maken van 1F, 2F en 3F. Het hoogste niveau (4F) komt nauwelijks voor. De resultaten van de testen zijn oplopend in score voor de drie geadviseerde niveaus en het aantal leerlingen dat de normgrens niet haalt, is aflopend in aantal, wat ook klopt met de verwachtingen. Wat betreft het 2F-advies is het beeld verstoord doordat slechts 20% van de leerlingen met dat advies ook de 2F-test gemaakt hebben, 55% hebben de 1F-test gemaakt en 25% hebben de 3F- of 4F-test gemaakt. Verder is te zien dat 8% van de leerlingen die 1F geadviseerd kregen, de norm van de 2F- of 3F-test toch gewoon haalt.

De onderstaande tabellen geven de percentages van leerlingen met de combinatie van een advies en de gemaakte test. Als we de resultaten van alle leerlingen met een bepaald advies bekijken, dan valt het op dat slechts 10% een hoger niveau ook echt haalt. De Prescan kan de testen van Suite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F dus zeker niet vervangen, maar dat is ook nooit de bedoeling geweest.


Verklaringen uitslag
Er zijn veel verklaringen te bedenken waarom de voorspellingen van de Prescan niet nauwkeuriger zijn. Het kan zijn dat de Prescan door de beperkte groep leerlingen die dit advies kreeg niet serieus gemaakt is. Meer voor de hand liggend is echter bij de testen van Testsuite 7 meer en andere aspecten aan de orde komen dan in de Prescan. Zo is woordkennis als basis van lezen en luisteren in de hogere niveaus van lezen en luisteren – waar we bij het maken van de Prescan van uit zijn gegaan - een (veel) minder doorslaggevende factor. Naarmate het niveau van lezen en luisteren stijgt, worden immers in alle testen meer vragen gesteld op macroniveau (over de grote lijn van de tekst) en (veel) minder op microniveau. Vooral voor microvragen is woordkennis een belangrijke factor.

Meer informatie over Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F vindt u hier.

Geen opmerkingen: